Schváleno MF ČR       VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT         Výsledovka Úč PODZ 2-01  
č.j. 281/71 701/1995       ve zkráceném rozsahu                
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů     k 31.12.2001         Název a sídlo účetní jednotky
      (v celých tisících Kč)         Bohemia Support s.r.o.  
                Na skalce 891  
1x příslušnému finančnímu úřadu   Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO   Rudná u Prahy  
  01 804095 2001 12 62968661   psč: 252 19  
1x okresní statistické správě (příslušnému útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické správě)        
                   
                           
                           
                           
                           
Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období
sledovaném 1 minulém 2
I. Tržby za prodej zboží 01 2543 1624
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2226 1390
+ Obchodní marže         (ř.01 - 02) 03 317 234
II. Výkony   (ř. 05 + 06 + 07) 04 325 186
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 325 186
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06    
3. Aktivace 07    
B. Výkonová spotřeba         (ř. 09 + 10) 08 445 259
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 10 4
B. 2. Služby 10 435 255
+ Přidaná hodnota       (ř. 03 + 04 - 08) 11 197 161
C. Osobní náklady 12    
D. Daně a poplatky 13    
III. Jiné provozní výnosy 14    
E. Jiné provozní náklady 15    
F. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 16 13 29
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 17    
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 18    
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 19    
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 20    
VI. Převod provozních výnosů 21    
I. Převod provozních nákladů 22    
* Provozní hospodářský výsledek [ř. 11 - 12 -13 + 14 -15 - 16 + 17 - 18 + 19 -20 + (-21) - (-22)] 23 184 132
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období
sledovaném 1 minulém 2
VII. Finanční výnosy 24    
J. Finanční náklady 25    
VIII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 26    
K. Tvorba rezerv na finanční náklady 27    
IX. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 28    
L. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 29    
X. Převod finančních výnosů 30    
M. Převod finančních nákladů 31    
* Hospodářský výsledek z finančních operací [ř. 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 32 0 0
N. Daň z příjmů za běžnou činnost         (ř. 34 + 35) 33 3 0
N. 1. -splatná 34 3  
2. -odložená 35    
    36    
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost       (ř. 23 + 32 - 33) 37 181 132
XI. Mimořádné výnosy 38    
O. Mimořádné náklady 39    
P. Daň z příjmů za mimořádnou činnost         (ř. 41 + 42) 40 0 0
P. 1. -splatná 41    
2. -odložená 42    
* Mimořádný hospodářský výsledek       (ř. 38 - 39 - 40) 43 0 0
R. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 44    
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)         (ř. 37 + 43 - 44) 45 181 132
  Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)         (ř. 23 + 32 + 38 - 39) 46 184 132
  Kontrolní číslo         (ř. 01 až 46) 999 7572 4856
                           
                           
                           
                           
Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.4.2002
     
   
tel.: 602236123 linka: Daniel Kopic